นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) หรือสศส. บริษัท ลูกคิด จำกัด
ตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัด

บริษัท ลูกคิด จำกัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเท่าที่จําเป็นได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท ลูกคิด จำกัด เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําผ่านเว็บไซต์ภายใต้เว็บไซต์  https://lukkid.froggenius.com

 

บริษัท ลูกคิด จำกัด คํานึงถึงความยินยอมของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นสําคัญตามมาตรา 19 ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่กําหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้นเว้นแต่ใน พรบ.ฉบับนี้หรือในกฎหมายอื่นจะกําหนดให้ทําได้

 

2. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

บริษัท ลูกคิด จำกัด มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ลูกคิด จำกัด ได้แก่หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่และเวลา เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลังประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท ลูกคิด จำกัด จะนําข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิตหรือในการดําเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป โดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ที่กําหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ในกรณีจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 2 ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

 

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคล

บริษัท ลูกคิด จำกัด เก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดําเนินการ ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของบริษัท ลูกคิด จำกัด ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 23 ที่กําหนดว่าแม้จะได้รับความยินยอมให้เก็บข้อมูลแล้วก็ตาม แต่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมและระยะเวลาที่คาดหมายได้ว่าจะเก็บข้อมูลไว้บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลของผู้ประกอบการและตัวแทนที่เป็นผู้เก็บข้อมูลสถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ นอกจากนี้ยังต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลให้ทราบด้วย เช่นสิทธิเข้าถึงและขอสําเนาข้อมูลสิทธิคัดค้านการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลสิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิร้องเรียนว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายนี้ฯลฯ ซึ่งบริษัท ลูกคิด จำกัด ได้ กําหนดไว้เป็นโยบายที่สําคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

4. ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัท ลูกคิด จำกัด จะไม่ยินยอมให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทําให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือเป็นกรณีที่มกฎหมายกําหนดให้กระทําได้ตามมาตรา 21 ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ลูกคิด จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของท่านแก่บุคลที่สามเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นการเสนอขายประกันสุขภาพทางโทรศัพท์การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์เป็นต้น

 

5.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคล 

บริษัท ลูกคิด จำกัด มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงทําลาย ใช้แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ บริษัท ลูกคิด จำกัด ได้จํากัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่บริษัท ลูกคิด จำกัด ที่เกี่ยวข้อง และกําหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จําเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนําข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กําหนดให้ดําเนินการเท่านั้นตาม มาตรา 27 วรรค 2 ของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6.  ข้อแนะนําในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ลูกคิด จำกัด ท่านจะได้รับหมายเลขประจําตัวผู้ใช้(User ID) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับเข้าสู่ระบบ บริษัท ลูกคิด จำกัด จะทราบหมายเลขประจําตัวผู้ใช้(User ID) ของท่าน แต่จะไม่ทราบรหัสผ่าน (Password) ของท่าน โดยท่านมีหน้าที่ รักษาหมายเลขประจําตัวผู้ใช้(User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคลอื่นทั้งนี้ท่านควรเปลี่ยน รหัสผ่าน (Password) เป็นประจําและทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้วท่านควรคลิก“ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถ ทํารายการจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้

 

7. การใช้คุกี้(Cookies)

 คุกี้(Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทําให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ลูกคิด จำกัด ได้สะดวกขึ้นคุกี้มีประโยชน์สําหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลังคุกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ทนเรียกดูเว็บไซต์าหลังจากที่ทนเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์(Browser)แล้วคุกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบ ไฟล์หรือาจจะหมดอายุหรือไม่มีการเก็บท่านสามารถ ปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทํางานของ คุกี้หรือไม่ก็ได้

 

8.  การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ลูกคิด จำกัด อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและ ประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัท ลูกคิด จำกัด ขอแนะนําให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ https://lukkid.froggenius.com ของบริษัท ลูกคิด จำกัด

 

9.  การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัท ลูกคิด จำกัด

บริษัท ลูกคิด จำกัด กําหนดให้เจ้าหน้าที่บริษัท ลูกคิด จำกัด ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความ สําคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ลูกคิด จำกัด ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565


ในกรณีท่านมีข้อสงสัยาข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้บริษัท ลูกคิด จำกัด ยินดีที่จะตอบ ข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอ แนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัท ลูกคิด จำกัด ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัท ลูกคิด จำกัด ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ชื่อ: บริษัท ลูกคิด จำกัด
ที่อยู่: 31/123 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์: 091-8190940
มือถือ: 091-8190940
e-mail: contact@lukkidgroup.com

Loading...