LK001

Kickstarting Design Thinking

เราจะเริ่มต้นประยุกต์ใช้ Design Thinking ในงานจริงได้อย่างไร?

เราจะเริ่มต้นประยุกต์ใช้ Design Thinking ในงานจริงได้อย่างไร?

Kickstarting Design Thinking: เราจะเริ่มต้นประยุกต์ใช้ Design Thinking ในงานจริงได้อย่างไร?

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้ Design Thinking ถูกออกแบบมาเพื่อทบทวนกระบวนการ Design Thinking ในภาพรวมและให้เครื่องมือ รวมถึงแนวคิดในการเอา Design Thinking ไปเริ่มต้น "ใช้จริง" ในองค์กร มีตัวอย่างการใช้งานจริง ความท้าทายที่หลายองค์กรต้องเจอ และวิธีการที่จะทำให้การใช้ Design Thinking นั้นยั่งยืนได้ในองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้
- ความรู้และความเข้าใจใน Design Thinking
- กระบวนการและแนวคิดของ Design Thinking ในภาพรวม
- ความท้าทายในการประยุกต์ใช้ Design Thinking พร้อมวิธีการรับมือ
- แนวทางในการเริ่มต้นประยุกต์ใช้ Design Thinking
- Toolsets: Design Thinking Kickstart Canvas และ Design Thinking Skill Assessment Metric

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
- เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารองค์กร
- พนักงานในองค์กรที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
- ผู้ที่อยากจะริเริ่มธุรกิจ หรือผู้ที่มีความสนใจในการประยุกต์ใช้ Design Thinking กับงานจริง

หมวดหมู่
7 หัวข้อหลัก

เราจะเริ่มต้นประยุกต์ใช้ Design Thinking ในงานจริงได้อย่างไร?

ผู้สอน: คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO บริษัท ลูกคิด จำกัด

ประกอบด้วย

1 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
16 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร
฿2,000

ประกอบด้วย

1 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
16 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...